Vedenie účtovníctva

Naše Služby
......................................................................................................................

Mzdová agenda

Našim klientom ponúkame spracovanie mzdovej agendy pozostávajúcej najmä z:

 • vyhotovenie pracovnej zmluvy,
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní,
 • výpočet miezd podľa evidencie dochádzky,
 • vyhotovenie výplatných listín,
 • vedenie mzdových listov,
 • spracovanie mesačných výkazov do poisťovní,
 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane,
 • výpočet PN. Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde,
 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia,
 • vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti,
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • potvrdenie o príjmoch pre zamestnancov,
 • zakladanie a archivácia osobných spisov. Ochrana osobných údajov,
 • vyhotovenie dokladov potrebných pre samotné účtovníctvo,
 • štatistické výkazy. Personálne a mzdové poradenstvo.


7MEDIA s.r.o.
Mzdová agenda

Poradenstvo

Created by 7media s.r.o. 2012. All rights reserved